Inspirationskatalog til et fleksibelt arbejdsliv

Mulighederne for at indrette dit arbejdsliv mere fleksibelt i form af f.eks. kortere arbejdstid, flere fridage og andre opgaver afhænger bl.a. af din arbejdsplads og din overenskomst. Men ofte kan man også indgå nye lokale aftaler, der forbedrer mulighederne.

Her er en række muligheder for fleksible ordninger, der alle har som mål, at man som leder og medarbejder får inspiration til at indrette mere fleksible seniorarbejdsliv til gavn for både medarbejder og arbejdsplads.

Eksempler på forskellige seniorordninger og -fordele

Det er meget forskelligt, hvad du har muligheder på din arbejdsplads. Det afhænger af overenskomst, aftaler og lokale forhold. Medarbejdere i den samme afdeling kan derfor godt have forskellige muligheder for fleksibilitet. Spørg gerne tillidsvalgte eller HR om de konkrete muligheder.

 • Mulighed for at gå ned i tid med hel, delvis eller ingen løn- eller pensionskompensation 
 • Flere feriefridage. Det kan også være en del en evt. fritvalgskonto. 
 • Mere fleksibel placering af arbejdstid. 
 • Færre skæve vagter. 
 • Muligheder for ekstra pauser i løbet af arbejdsdagen. 
 • Uddannelse, så du kan varetage andre og måske mindre fysisk krævende opgaver 
 • Du bliver mentor for yngre kolleger og lærer dem om arbejdspladsens og fagets hemmeligheder.

Eksempler på modeller for ændret arbejdstid i senioraftaler

 • En eller flere ugentlige fridage   
 • En eller flere ugers ekstra ferie om året   
 • Kortere arbejdsdage, starte senere på dagen eller tage hjem tidligere
 • Flere pauser eller en powernap i løbet af en arbejdsdag   
 • Fritagelse fra aften-, natte-eller weekendarbejde
 • Anden placering af arbejdstiden   
 • Mulighed for fridag med kort varsel
 • Ferie den del af året, hvor produktionen er på sit laveste. 
 • En eller flere hjemmearbejdsdage.   

Tilpasning af arbejdsopgaver 

 • Omplacering til mindre belastende arbejdsfunktion eller arbejdsområde     
 • Jobrotation mellem opgaver. Mulighed for at rotere mellem forskellige opgaver, så man ikke udsættes for den samme fysiske belastning hele dagen. 
 • Omplacering til team med flere yngre medarbejdere, der kan aflaste    
 • Reducerede perfomancemål (fx andre salgs mål)   
 • Mere eller mindre ansvar for opgaverne 
 • Nedsat akkord eller uden for fælles akkord 

Andre muligheder 

 • Tilpasning af de fysiske forhold. Måske skal der være mulighed restitution på en powernap briks – måske er der brug for en bedre stol eller andre støttemidler.
 • Hjemmearbejde, fx for at spare transport eller behov for koncentration.
 • Adgang til ”koncentrationszone”, hvor der ikke er snak eller telefoner
 • Uddannelse eller kompetenceløft, så man kan varetage nye opgaver, der passer bedre til ens ønsker og fysik.
 • Mulighed for at arbejde sammen med bestemte kolleger, teams eller afdelinger.

Konkrete eksempler på seniorordninger

Her er en række eksempler hentet fra den virkelige verden.

 1. Nedgang i timetal og friholdt for sene vagter samt på efterløn
  Medarbejderen har udfordringer med at holde til sene vagter og ønsker mere tid til børnebørnene. Overvejer af disse årsager at gå på efterløn snarest. Arbejdspladsen anser det aktuelt som muligt ift. planlægningen at friholde hende for sene vagter i en periode.

  Aftale: Der indgås senioraftale om nedgang i arbejdstid til 28 timer ugentligt samt friholdelse for sene vagter. Aftalen tidsbegrænses til 1 år med mulighed for forlængelse.
 2. Ekstra feriedage – selvbetalt, men med pensionsindbetaling
  Medarbejderens store passion er at rejse, og hun vil gerne have mulighed for at tage en årlig ferie sydpå i de mørke vintermåneder. I den forbindelse ønsker hun ekstra fridage udover sædvanlig ferie, svarende til 10 dage årligt (2 x 35 timer).

  Aftale: Der indgås aftale om at medarbejderen, som en del af en senioraftale får 10 dages tjenestefrihed uden løn, men hvor der dog indbetales pensionsbidrag svarende til hidtidige indbetaling. Aftalen laves tidsbegrænset, foreløbigt løbende over de kommende 2 år med mulighed for forlængelse. Opretholdelse af pensionsindbetaling vil betyde, at den årligeudgift forbundet med indgåelse af senioraftalen vil udgøre 2.000 kr.
 3. Flex med kort varsel
  Medarbejderen giver udtryk for, at hun ikke oplever et behov for at tilrettelægge arbejdsopgaverne anderledes, eller at gå ned i tid. Hun tilkendegiver dog, at det er vigtigt for hende, at hun kan være der for sin familie, når det er nødvendigt, f.eks. ved at støtte og hjælpe sin sygdomsramte ægtefælle.

  Aftale: Lederen tilkendegiver, at arbejdspladsen er fleksibel i forhold til medarbejderens arbejdstidsplacering, og at der kan aftales ændringer med kortere varsel end sædvanligt, når hun måtte have behov for det.
 4. Friholdelse for konkrete arbejdsopgaver
  Medarbejderen har i forbindelse med seniorsamtalen tilkendegivet bekymring i forhold til, om hun fortsat kan holde til arbejdet. Hun nævner konkrete arbejdsopgaver, som hun har svært ved at holde til. Med alderen oplever hun ikke at have de samme fysiske kræfter.

  Aftale: Senioraftale om friholdelse for konkrete arbejdsopgaver – uanset om årsagen hertil handler om f.eks. fysiske begrænsninger eller motivation/trivsel – vil være omkostningsneutral for arbejdspladsen.
 5. Nedgang i timetal og bevarelse af fuld pensionsindbetaling
  Medarbejderen ønsker at gå ned i tid for at kunne have mere fritid med sin mand, som har forladt arbejdsmarkedet.

  Aftale: Medarbejderen ønskes fastholdt længst muligt grundet særlige faglige kvalifikationer, og der indgås senioraftale om nedgang i arbejdstid til 25 timer ugentligt med bevarelse af hidtidig pensionsindbetaling.
 6. Mulighed for at fortsætte som vikar eller i en tilkaldefunktion
  En medarbejder har sagt op for at gå på efterløn. I forbindelse med fratrædelsessamtale spørger lederen til, hvordan medarbejderen ser, at arbejdspladsen fortsat kan gøre brug af medarbejderens kompetencer.

  Om vedkommende f.eks. kunne være interesseret i en morgenvagt en gang imellem eller i at blive tilknyttet som vikar i forbindelse med sygdom (som tilkaldevikar eller i et kortere vikariat) osv. Eller om han f.eks. lige har brug for et par måneders frihed, inden lederen ringer og hører om, det kunne være mulighed.

  Medarbejderen har naturligvis mulighed for at sige ”nej tak”. Men mange vil være interesseret i en fortsat, løsere tilknytning til deres fag, arbejdsplads og kolleger. Og ikke mindst være glad for, at arbejdspladsen fortsat ønsker at gøre brug af deres erfaring og viden.
 7. Afprøvning af andre arbejdsopgaver i mentorrolle
  Medarbejderen føler sig stadig i fuld vigør og tilkendegiver, at han oplever at have meget at byde ind med på arbejdspladsen. Han er glad for opgaverne, men savner nye udfordringer. Han har et ønske om at prøve sig af i forhold til nye opgaver. Måske som mentor for nye kollegaer eller som ansvarlig for nogle af arbejdspladsens særlige ansvarsområder.

  Aftale: Der indgås en aftale om en ny sammensætning af opgaver, der giver medarbejderen en mentorrolle i forhold til oplæring af yngre, nye kolleger.